Praktyczne zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów regulujących odpowiedzialność cywilną posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi. Porady prawne, opinie, komentarze, orzecznictwo sądowe, poglądy nauki.

9/27/2010

Wzór pisma o odszkodowanie(zadośćuczynienie) oraz koszty leczenia

Brak komentarzy :
Wzory pism w sprawach o odszkodowanie z OC kierującego pojazdem mechanicznycm. Wzory będa przydatnym materiałem pomocniczym dla osób, które występują z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody. Mogą one również okazać się pomocne dla osób pragnących zapoznać się z tematyką odpowiedzialności OC kierującego oraz zakładu ubezpieczeń.-------------------------------------------------

Wzór nr. 1
Pismo o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczeniaLublin, 01.06.2009
Nazwa Zakładu Ubezpieczeń
adres


Nr polisy OC sprawcy: 123456789

Sprawca: Jan Malinowski, zam. 12-345 Katowice, ul. Kwiatowa 6/5

Poszkodowany: Maria Kwiatkowska, zam. 56-987 Lublin, ul. Wesoła 4

Data zdarzenia: 01.03.2009Żądanie:

Działając w imieniu własnym jako poszkodowany(a) niniejszym zgłaszam następujące roszczenie:

zadośćuczynienie (art.445 k.c.)................... - ..(kwota)zł,
odszkodowanie (art. 361 § 1 k.c.)................. - ..(kwota)zł,
zwrot kosztów leczenia (art.444 § 1 kc)........... - ..(kwota)zł.


Uzasadnienie:

Powyższe żądanie(a) uzasadnione jest(są) w sposób następujący.

Data, miejsce, sprawca zdarzenia:

W dniu 01.03.2009 w Lublinie doszło do wypadku komunikacyjnego, którego sprawcą był Jan Malinowski. Sprawca zdarzenia posiada polisę OC (nr 123456789) posiadaczy pojazdów mechanicznych, która zawarta została z Waszym Towarzystwie.

Obrażenia ciała poszkodowanego:

(opisać od strony medycznej zakres doznanych obrażeń oraz przebieg ich leczenia)

Poszkodowany(a) doznał(a) obrażeń ciała w postaci:

-wieloodłamowe złamanie kości miednicy,
-złamanie trzech żeber po stronie prawej,
-wstrząs mózgu,
-liczne siniaki i otarcia naskórka,
...................................

Stan zdrowia psychicznego:


(opis urazów psychicznych, będących następstwem zdarzenia na podstawie zaświadczenia psychologa)

Zdarzenie wywołało u poszkodowanego(ej) uraz psychiczny. Nastąpił regres w jego(ej) zachowaniu, stał(a) się bardziej nerwowy(a), przewrażliwiony(a), lekowy(a). Konsekwencją zdarzenia jest też większa niż poprzednio ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię, niepokój, lek, zrywanie się w nocy z płaczem, a także niechęć do rozmowy na temat wypadku. Okoliczności powyższe świadczą o przeżytym przez poszkodowanego(ą) stresie i obawie przed powtórzeniem się zdarzenia.

Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie doznanych i odczuwanych cierpień, winno ono mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości (a więc prognozy na przyszłość). Charakter kompensacyjny szkody niemajątkowej - krzywdy musi wyrażać się w odczuwalnej ekonomicznie wartości(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2005 r. VI ACa 945/2004,Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r.III APa 9/2004).

Koszty leczenia:

W trakcie leczenia poszkodowany na własny koszt nabył lekarstwa: .......(nazwy)........ na łączna kwotę ...... zł, korzystał z następujących zabiegów rehabilitacyjnych ...................................... na łączna kwotę ...... zł, korzystał z pomocy psychologicznej (3 wizyty po 50 zł każda).

W załączeniu rachunki za leczenie.

Wskutek zdarzenia uległy zniszczeniu należące do mnie rzeczy:
........(komputer, zegarek, odzież) ...........................................

Mając na uwadze, iż powyższe żądanie jest w pełni uzasadnione, kwotę należnego świadczenia proszę przekazać na nr rachunku bankowego: ......................................... w ustawowym terminie 30 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r., o działalności ubezpieczeniowej(Dz.U.Nr 124/2003,poz.1151) proszę o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkody i poinformowania Mnie o numerze, pod którym szkoda została zarejestrowana.

Ubezpieczyciel nie jest upoważniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1105/98).

Podstawowy termin 30 dni do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oznacza, że odsetki za zwłokę należy liczyć od pierwszego dnia po upływie tego terminu(SN w uchwale z 19 marca 1998 r., III CZP 72/97, OSNC 1998, nr 9, poz. 133).


Z poważaniem

...........................


Załączniki:

- .................

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Odszkodowania - szkoda na osobie

Odszkodowania - naprawienie szkody

Zadośćuczynienie