Zleciłbyś sprawę o odszkodowanie:

Pozwany ubezpieczyciel

Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo przeciwko PZU o roszczenie odszkodowawcze z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wytoczyć można według przemiennej właściwości miejscowej (art. 33 kpc) także przed sąd, w którego okręgu znajduje się jednostka organizacyjna PZU, która przyjęła zgłoszenie o wypadku i przeprowadziła postępowanie likwidacji szkody, chociażby czynności te były wykonane na zlecenie innej jednostki organizacyjnej PZU (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 kwietnia 1971 r., II CZ 29/71). Sądem właściwości ogólnej w sprawach przeciwko PZU jest sąd siedziby jednostki organizacyjnej tego Zakładu, właściwej do załatwienia sprawy odszkodowania lub świadczenia (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 31 marca 1987 r., I CZ 28/87).


"Stosowanie rażącego wyzysku reprezentowanych osób, polegającego na zupełnej dowolności pobieranych opłat, które są absolutnie nie ekwiwalentne w stosunku do świadczonych usług"

- raport Rzecznika Praw Ubezpieczonych
na temat działalności kancelarii odszkodowawczych.


Przeczytaj również:

Zwrot wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej
Zwrot wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej (2)
Zwrot wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej (3)

Artykuł GP na temat zawyżania prowizji przez firmy odszkodowawcze: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/346064,kancelarie_odszkodowawcze_pobieraja_zawyzone_prowizje.html

Nota Prawna


Informacje zawarte w blogu stanowią jedynie poglądy autora oraz nauki prawa i nie stanowią pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy prawo o adwokaturze oraz oferty w rozumieniu przepisów ustawy kodeks cywilny.